رای شعبه 3 دیوان عدالت در خصوص اعتبار مالیاتی فاکتورهای صوری

رای شعبه 3 دیوان عدالت در خصوص اعتبار مالیاتی فاکتورهای صوری


تاریخ : 1397/10/30 بازدید: 685 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

رای شعبه 3 دیوان عدالت در خصوص اعتبار مالیاتی فاکتورهای صوری  پذیرش اعتبار مندرج در فاکتور شركت هایی [ صوری و كاغذی ] که در زمان معامله در بلک لیست نبوده اند.