عدم نیاز به نصب فیزیکی سامانه صندوق فروش توسط نمایندگان بیمه

عدم نیاز به نصب فیزیکی سامانه صندوق فروش توسط نمایندگان بیمه


تاریخ : 1398/01/19 بازدید: 375 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

بخشنامه و۲۰۰/۹۷/۱۷۶و مورخ ۹۷/۱۲/۲۸و (عدم نیاز به نصبو فیزیکی سامانه صندوق وفروش توسط نمایندگان بیمه)

عدم نیاز به نصب فیزیکی سامانه صندوق فروش توسط نمایندگان بیمه