هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟


تاریخ : 1398/11/29 بازدید: 495 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

هزینه های قابل قبول مالیاتی:

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 با کمی تامل و بررسی به این نکته می رسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز تحصیل درآمد نیازمند  صرف هزینه می باشد. به عبارت دیگر پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری اجتناب پذیربوده و در میان فعالان اقتصادی کهئ خواهان سود های سر شار و فراوان هستند می بایست هزینه های گزافی را نیز متحمل می شوند. اما از آن جایی که بین درآمد ها و هزینه های بنگاه های اقتصادی رایطه معکوس دارد به این معنی هر چه هزینه ها بیشتر باشد درآمد ها بیشتر می شود بر همین اساس فعالان اقتصادی می کوشند به منظور کاهش مالیات هاخویش هزینه های خود را بیشتر از واقع در اسناد و مدارک خود نشان می دهندمعمولا مودیان مالیاتی نیز آگاهی از این موضوع توجه خود را معطوف می دارند که تاثیر کاهنده بر درآمد ها ی مودیان داشته باشد.

تعریف هزینه قابل قبول:

هزینه ای است که در حد و متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصاب های مقرر باشد گفتنی است که در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از حد نصاب های مقرر بوده ولی پرداخت ان به موجب قانون هیئت وزیران است ضمنا هزینه های مربوط به درآمد هایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است یا نرخ مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه نمی شودبه ذکر است پذیرش هزینه های پرداختنی  قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات ها که به شیوه تهاتر انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (5000000)ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود(ماده 47 و تبصره های آن)

شرایط هزینه های قبول ذیل به مهمترین شرایط در نظر گرفته شده که عبارتند از:

- 1قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
2-هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
      
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به      قیمت تمام شده برای کارفرما)
       ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
      
ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
      
د- حقوق بازنشستگی  وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
      
ه- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان.
      
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشتگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.
      
ز- پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم.
-3
کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
4
-اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد
5
-مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.
-6
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه
7
-حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد
-8
هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت شرکت
9
-هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه:
      
الف- وجود خسارت محقق باشد.
      
ب- موضوع و میزان آن مشخص باشد.ج- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
10
-هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11
-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه
      
الف- مربوط به فعالیت موسسه باشد.
     
ب- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
       ج- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود
12
-زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
13
-هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
14
-هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد
15
-مخارج حمل و نقل
16
-هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و انبارداری.
17
-حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
-18
سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

-19بهای ملزوات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.
-20
مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد
-21
هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد
-22
هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت شرکت.
23
-مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
-24
زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی
25
-ضایعات متعارف تولید
-26
ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد
-27
هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد
-28
هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم به ازای هر نفر
29
-ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

 

 

گردآورنده : محمد داودی