حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر

حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر


تاریخ : 1399/03/12 بازدید: 569 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر

دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد :

 روش خالص:


موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار میشود
زمان پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکارمیشود

روش ناخالص: 
موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود
موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود

طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته، در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف میشود تا از تسهیلات مالی کسر شود و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش میشود

 بهترین روش هم روش خالص برای ثبت تسهیلات دریافتی است.

اگر تسهیلات دریافتی بلند مدت باشه آن قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت(در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال میدیم و همچنین اگر روشمون ناخالص باشه بهره تحقق نیافته رو هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال میدیم : 

تسهیلات مالی بلند مدت (معینش وام پرداختنی...) بدهکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت(در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار میشود

 سرفصل وام دریافتی : 

بلند مدت :
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> وام های پرداختنی بلند مدت -> وام بانک 

کوتاه مدت : 
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> وام های پرداختنی کوتاه مدت -> وام بانک ...
(ماهیت : بستانکار)

 سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی : 

بلند مدت : 


بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک ...

کوتاه مدت : 


بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> بهره تحقق نیافته -> بهره تحقق نیافته وام بانک
(ماهیت : بدهکار)

 سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت: 
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت -> حصه جاری وام بانک 
(ماهیت : بستانکار)

 سرفصل هزینه بهره : 
درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی -> هزینه های مالی -> هزینه بهره -> هزینه بهره وام بانک ...(البته تفصیلی نیاز نیست)
(ماهیت : بدهکار)