آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری

آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری


تاریخ : 1399/05/07 بازدید: 299 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری:


هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیتهای مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به " دفاتر قانونی " شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل و مشاغل) می باشند. از صفحه اول تا آخر دفاتر شماره گذاری شده و با قیطان سفید به هم متصل و با مهر سربی سازمان امور مالیاتی کشور، پلمپ شده اند.
نکاتی مهم برای تحریر دفاتر حسابداری:
۱) با خودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود (بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را با خودکار پر رنگ کنید)
۲) روی سطرها نوشته شود بدون خط خوردگی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.
۳) از تیغ و لاک نباید استفاده کرد.
۴) اعداد همواره از راست به چپ خوانده و نوشته می شوند.
۵) آخرین سطر هر واقعه مالی مربوط به نقل شماره سند حسابداری مربوطه می باشد.
۶) اولین سطر هر صفحه (منقول از صفحه قبل)
۷) آخرین سطر هر صفحه (نقل به صفحه بعد)
۸) در قسمت "جمع سطور" ۲ ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه با صفحه قبل می باشد.
۹) در صورت بروز اشتباه با خودکار قرمز روی اشتباه را خط کشیده و صحیح آن را با خودکار مشکی بالای آن درج کنید.
۱۰) جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشود و به صفحه بعد منتقل شود.
۱۱) انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفتر کل با یک خط مورب بسته شود.
۱۲) در دفتر کل شروع هر حساب جدید از صفحات فرد می باشد.
۱۳) در دفترکل گردش حساب بدهکار و بستانکار در انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دو به عنوان مانده حساب در زیر عدد بزرگتر درج می گردد و این مانده به ترازنامه منتقل می شود.
۱۴) دفاتر قانونی یک ماه قبل از پایان سال مالی به دست موسسه رسیده که می بایست تکمیل گردد.