تبدیل موجودی ارزی به نوع دیگری از ارزهـای رایـج بمنظـور تـسهیل عملیات شرکت ها

تبدیل موجودی ارزی به نوع دیگری از ارزهـای رایـج بمنظـور تـسهیل عملیات شرکت ها


تاریخ : 1399/06/22 بازدید: 202 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

تبدیل موجودی ارزی به نوع دیگری از ارزهـای رایـج بمنظـور تـسهیل عملیات شرکت ها

⁉️ پرسش
 در شرکتهای صرافی تبدیل موجودی ارزی به نوع دیگری از ارزهـای رایـج بمنظـور تـسهیل عملیات شرکت درطول سال مالی چگونه ثبـت میشود؟

✔️ پاسخ

  •  در اینگونه موسسات، موجودیهای ارزی جزء موجودی نقد محسوب و طبقه بندی نمیشود زیـرا وسـیله مبادلـه نیست بلکه خود، مورد معامله قرار می گیرد.
  •  در موسسات صرافی موجودیهای ارزی اگرچه موجودی نقد تلقی نمیشود اما بدلیل نقدینگی بـالا و نبـود ابهـام عمده در اندازه گیری ارزش آنها این گونه اقلام در تاریخ ترازنامه براساس ارزش روز و جاری اندازه گیری وبلافاصله پس از موجودی نقد طبقه بندی و گزارش میشود.

بر مبنای این پیش فرض که موجودیهای ارزی در موسسات صرافی بیش از آنچه که ماهیت موجودی نقد داشته باشند،به موجودی کالا نزدیکترند، بنابراین معاوضه ارزهای مختلف بایکدیگر بدون رد و بدل کردن وجه نقد (ریال) دراینگونه معاوضه ها به ویژه در شرایطی که معاوضه برای تسهیل عملیات شرکت در طول سال انجام میگیرد نیازی به اندازه گیری سود ندارد و ملاک ثبت ارزش ارزهای تحصیل شده، ارزش دفتری ارزهای از دست رفته است.

تهیه شده توسط مشاورین برنا تدبیر