مطالبات مشکوک الوصول چیست؟ ۱۲ کاری که باعث ایجاد مطالبات مشکوک الوصول می‌شود

مطالبات مشکوک الوصول چیست؟ ۱۲ کاری که باعث ایجاد مطالبات مشکوک الوصول می‌شود


تاریخ : 1399/07/14 بازدید: 187 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

مطالبات مشکوک الوصول چیست؟ ۱۲ کاری که باعث ایجاد مطالبات مشکوک الوصول می‌شود

۱۲ کاری که باعث ایجاد مطالبات مشکوک الوصول می‌شود
 اگر میخواهید مطالبات مشکوک الوصول ایجاد کنید، کار های زیر را انجام دهید

 •  بدون بررسی اهلیت مشتری به او تسهیلات پرداخت کنید.
 •  بدون بررسی استعلام های لازم، تسهیلات پرداخت کنید.
 • با سفارش دوستان به افراد تسهیلات پرداخت کنید.
 •  به راحتی با کوچکترین فشار مدیران و بصورت دستوری تسهیلات پرداخت کنید.
 •  تسهیلات تکلیفی را صرفا بخاطر تکلیفی بودن، بدون بررسی های لازم و ضمانت های مکفی پرداخت کنید.
 •  مشتری و افراد ضامن او را اعتبار سنجی نکنید.
 •  نسبت به تسهیلات سررسید گذشته بی توجه باشید.
 •  تسهیلات معوق را پیگیری نکنید.
 •  تسهیلات معوق را دوباره تمدید کنید.
 •  با هدف اتمام خدمت در بانک یا تغییر شعبه، تسهیلات به سرفصل رفته را به روشهای غیر معمول از سرفصل خارج کنید.
 •  به مشتری که سابقه اعتباری نزد شما ندارد با پایین ترین وثایق مانند سفته تسهیلات بدهید.
 •  اجرای قرارداد امهال تسهیلات را پیگیری نکنید.