آموزش تهیه صورت مغایرت بانکی

آموزش تهیه صورت مغایرت بانکی


تاریخ : 1399/10/03 بازدید: 233 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

تهیه صورت مغایرت بانکی

سه روش به شرح زیر برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد:

 

  •  مانده واقعی
  •  مانده بر طبق دفاتر
  •  مانده بر طبق صورتحساب بانک

رسیدن به مانده واقعی :در این نوع صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده واقعی(صحیح)حساب بانک یا صورتحساب بانک است. دراین خصوص یکی از مانده ها در سوال داده میشود و براساس اقلام باز توضیح داده شده تعدیلات لازم اعمال و مانده صحیح حساب بانک یا صورتحساب بانک به این شرح محاسبه میگردد:
مانده صحیح حساب بانک را در ابتدای سمت راست صورت مغایرت بانکی و مانده صحیح صورتحساب بانک را در ابتدای سمت چپصورت مغایرت بانکی می نویسیم .
در مورد اقلام باز (مغایر) به استثناء اشتباهات به صورت زیر عمل میکنیم :

  •  اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک را به مانده صحیح حساب بانک اضافه میکنیم و اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک را از آن کسر میکنیم .
  • اقلام باز بدهکار حساب بانک را به مانده صحیح صورتحساب بانک اضافه می کنیم و اقلام باز بستانکار حساب بانک را از آن کسر میکنیم .

در مورد اشتباهات به صورت موردی عمل می کنیم یعنی اشتباهات هر کدام را در قسمت خودش اصلاح می کنیم به عبارت دیگر تاثیر اشتباهات حسابدارمؤسسه را در سمت راست صورت مغایرت اصلاح میکنیم و تاثیر اشتباهات کارمند بانک را در سمت چپ صورت مغایرت اصلاح میکنیم .
بعد از انجام مراحل فوق بایستی عدد نهایی سمت راست و چپ صورت مغایرت بانکی برابر باشد .این عدد، مانده واقعی حساب و صورت حساب بانک خواهد بود. برای اینکه مانده حساب بانک در دفا تر مؤسسه نیز به همین عدد برسد باید ثبت های اصلاحی را انجا دهیم . فقط بابت مواردی که در سمت راست صورت مغایرت بانکی ثبت شده است ثبت اصلاحی انجا می دهیم و به حسابهای مربوطه منتقل می کنیم تا بالاخره مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه نیز به مانده واقعی برسد . در مورد موارد ثبت شده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی در دفاتر موسسه ثبتی انجام نمی شود و فقط اشتباهات کارمند بانک را به بانک اطلاع میدهیم تا اصلاح نمایند .

مانده بر طبق دفاتر
در این نوع از صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده حساب بانک (مانده بر طبق دفاتر) است.در این ارتباط مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد، عملکرد شرکت است. به عبارتی هدف تعیین کردن صحیح یا غلط بودن عملکرد نیست بلکه معیار و مالک، عملکرد شرکت بوده و هرکاری که شرکت انجام داده درست است. در این صورت اگر بانک بر خلاف آن عملی انجام داده است باید صورت حساب را اصلاح کند و عملکرد بانک مطابق با عملکرد شرکت شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک مورد سوال بوده و مانده صورتحساب بانک در سوال داده میشود.

مانده بر طبق صورتحساب بانک
در این نوع از صورت مغایرت نیز همانند صورت مغایرت مانده حساب بانک عمل میشود با این تفاوت که؛ مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد،عملکرد بانک است.به عبارتی هرکاری که بانک انجام داده درست است. در این صورت اگر شرکت بر خلاف آن عملی انجام داده است باید حساب بانک را اصلاح کند و عملکرد شرکت مطابق با عملکرد بانک شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک در سوال داده میشود و مانده صورتحساب بانک مورد سوال است.