بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی


تاریخ : 1399/11/19 بازدید: 129 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی

آییننامه اجرایی ماده (3 (قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی)با مطالبات شان از شرکت های دولتی

 دانلود فایل پی دی اف بخشنامه