بخشنامه ۸۰/۱۱۲۷۹۹ مورخ ۹۹/۷/۲۳ (جایگزین شدن شناسه ملی اشخاص حقوقی بجای کد اقتصادی

بخشنامه ۸۰/۱۱۲۷۹۹ مورخ ۹۹/۷/۲۳ (جایگزین شدن شناسه ملی اشخاص حقوقی بجای کد اقتصادی


تاریخ : 1399/12/24 بازدید: 398 اشتراک گذاری در تلگرام چاپ این صفحه

بخشنامه ۸۰/۱۱۲۷۹۹ مورخ ۹۹/۷/۲۳ (جایگزین شدن شناسه ملی اشخاص حقوقی بجای کد اقتصادی) 


بموجب بخشنامه مذکور نحوه جایگزین شدن شناسه ملی اشخاص حقوقی بجای کد اقتصادی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ تشریح شد. این ابلاغیه بموجب بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ و باتوجه به حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱ صادر شده است.
#بخشنامه